'Do', or 'do not'.
There is no 'try'.


Since 2008.05.01

본문

Games/NavyFIELD2

네이비필드2 프랑스 함선은 이미 준비 되어 있다?

2014. 7. 19. 16:58

위키에 함선들 정보 추가할려고 구글링하다가 찾은 사이트입니다만...여기에 보니 프랑스 함선들이 있더군요...?

이걸 보면 이탈리아나 소련도 준비 되어 있고...

추가할 시기만 기다리고 있는게 아닌가 싶습니다.


http://static.strategyinformer.com/r/screenshots/70653322.jpg?width=90%
BB.Richelieu

http://static.strategyinformer.com/r/screenshots/70653324.jpg?width=90%
CL.Emile Bertin

http://static.strategyinformer.com/r/screenshots/70653326.jpg?width=90%
DD.Le Fantasque

http://static.strategyinformer.com/r/screenshots/70653327.jpg?width=90%
SS.Surcouf

http://static.strategyinformer.com/r/screenshots/70653323.jpg?width=90%
CA.Tourville

http://static.strategyinformer.com/r/screenshots/70653325.jpg?width=90%

CV.Liberte


태그

댓글

댓글 열기